Transparentnost a poskytování informací

Povinná transparentnost a poskytování informací

pro zákazníky, smluvní partnery, zúčastněné strany společnosti MGA Zapf Creation GmbH dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (EU-GDPR)

Tímto dokumentem vás jako zákazníka/smluvního partnera/zúčastněnou stranu informujeme o zpracovávání vašich osobních údajů společností MGA Zapf Creation GmbH a o vám přináležejících právech ve věci práva k ochraně osobních údajů.

Odpovědné místo / ochrana údajů

Adresa:
MGA Zapf Creation GmbH
Mönchrödener Str. 13
96472 Rödental

Kontaktní informace:
Telefon: +49 9563 725-0
Telefax: +49 9563 725-116
E-Mail: info@zapf-creation.de
Internet: www.zapf-creation.de

Kontakt k ochraně údajů:
Datenschutz@zapf-creation.de

Kategorie / původ údajů

V rámci smluvního vztahu a pro zahájení smlouvy zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše základní/kontaktní údaje (např. křestní jméno/příjmení aktuálních a event. dosavadních kontaktních osob rovněž i dodatky za jménem, název firmy a adresa, telefonní číslo s provolbou, číslo faxu, obchodní e-mailová adresa)
 • Pracovní údaje (např. funkce v podniku, oddělení)

Vaše osobní údaje od vás v zásadě obdržíme v rámci zahájení smlouvy nebo během smluvního vztahu. Výjimečně budou za určitých okolností vaše osobní údaje shromažďovány i na jiných místech. To zahrnuje příslušné dotazy k relevantním informacím u informačních kanceláří, zejména pokud jde o bonitu a úvěrové chování.

Účely a právní podklady zpracovávání údajů

Při zpracovávání osobních údajů je třeba vždy dodržovat ustanovení GDPR EU, BDSG (nově) a ostatních odpovídajících právních ustanovení.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně jen k realizaci předsmluvních opatření a k plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR EU), popř. pokud existuje právní povinnost k jejich zpracování (např. kvůli daňovým předpisům) (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR EU).

Požadavek k povolení týkající se ochrany osobních údajů může samozřejmě také představovat váš souhlas se zpracováváním údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR EU). Před udělením povolení vysvětlíme účel zpracování údajů a právo na odvolání dle čl. 7 odstavec 3 GDPR EU. Pokud by se souhlas týkal i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 GDPR EU, budete na to předem výslovně upozorněni.

K odhalení zločinů budou vaše osobní údaje zpracovány jen za předpokladů dle čl. 10 GDPR EU.

Doba trvání uložení údajů

Jakmile již vaše údaje nebudou zapotřebí k výše uvedeným účelům, popř. jste odvolali svůj souhlas, pak je vymažeme. Údaje budou po ukončení smluvního vztahu uchovávána jen v těch případech, ve kterých jsme k tomu nuceni nebo oprávněni. Předpisy, které nás zavazují k uchovávání, najdete příkladně v obchodním zákoníku nebo daňovém řádu. Z toho může vyplývat lhůta uložení až deset let. K tomu můžeme být oprávněni příkladně na základě naší smlouvy nebo podle článku 18 GDPR EU. Navíc je třeba dodržovat zákonné lhůty promlčení.

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V našem podniku zajistíme, že vaše údaje obdrží pouze oddělení a osoby, které tyto potřebují k plnění našich smluvních a právních závazků.

V mnoha případech poskytovatelé služeb podporují naše odborná oddělení při plnění svých úloh. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně údajů.

V rámci realizace smlouvy budou vaše osobní údaje zčásti předány následujícím poskytovatelům služeb:

 • Informační kancelář (ověření bonity)
 • Pojištění úvěru na zboží
 • Obchodní zástupce (k přímé péči o zákazníka na místě)
 • Poskytovatel přepravních služeb

V rámci realizace zakázky FOB/DDP budou vaše osobní údaje zčásti předány MGA Entertainment (H.K.) Limited, Hong Kong.

Práva dotyčných osob

Vaše práva jako dotyčné osoby jsou upravena v čl. 15 - 22 GDPR EU.

Obsahují:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR EU)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR EU)
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR EU)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR EU)
 • Právo vznést námitku pro zpracování (čl. 21 GDPR EU)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR EU)

K uplatnění těchto práv se obraťte na: Datenschutz(at)zapf-creation.de.

Nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom byli schopni přesvědčivě prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo když zpracování slouží uplatňování, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

Budeme-li vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, máte právo odmítnout zpracování bez uvedení důvodů; toto také platí pro profilování, jestliže je spojeno s takovým přímým marketingem. Pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely.

Právo na stížnost

Máte právo si stěžovat k dozorčímu úřadu na ochranu údajů.

Úmyslné zprostředkování ve třetích zemích

Zprostředkování údajů ve třetích zemích (kromě Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru) proběhne jen tehdy, jestliže je to potřebné k realizaci zakázky FOB/DDP.

Povinné poskytnutí údajů

Pro uzavření, popř. realizaci smluvního vztahu jste povinni poskytnout určité osobní údaje. Je to potřebné pro zdůvodnění, realizaci a ukončení smluvního vztahu a ke splnění s tím spojených smluvních a zákonných povinností. Realizace smlouvy není možná bez poskytnutí těchto údajů.

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech

Pro rozhodování nepoužíváme čistě automatizované procesy zpracování.

PDF-Download

Povinná transparentnost a poskytování informací pro zákazníky, smluvní partnery, zúčastněné strany společnosti MGA Zapf Creation GmbH

Panenky
Panenky
Doplňky
Doplňky
Svět témat
Svět témat
Hry a zábava
Hry a zábava
Info
Info