DE | EN | CZ | NL

Kvalita

Jako pro předního výrobce herních a funkčních panenek je pro Zapf Creation AG bezpečnost a kvalita jeho výrobků tou nejvyšší prioritou.

Bezpečnost hraček

Protože je pro nás bezpečnost Vašich dětí velmi důležitá, jsou naše herní koncepty (BABY born, Baby Annabell, Sally a Dolly Moda včetně příslušenství) předmětem trvalých a komplexních testů kvality a bezpečnosti, a to jak v rámci firmy, tak i mimo ni. Firemní požadavky na kvalitu a bezpečnost navíc často výrazně převyšují zákonné požadavky.

Jak zajišťujeme kvalitu našich produktů?

Jako mnoho dalších výrobců hraček vyrábí Zapf Creation AG své vysoce kvalitní značkové výrobky na Dálném východě. Dlouhodobá spolupráce s vybranými dodavateli je založena na normované kvalitě a bezpečnostních požadavcích.

Co a jak je testováno?

Tomu, než se hračka Zapf Creation AG dostane k Vašemu dítěti, předchází dlouhý proces. Již před začátkem produkce je prováděno mnoho testů. Během fáze vývoje jsou testovány technické a fyzikální vlastnosti v našich laboratořích a poté, než se začne s masovou produkcí, je vše znovu testováno v autorizovaných testovacích centrech.

Analýzy  elektronické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a zdravotních standardů (chemické, mikrobiologické a hygienické testy) jsou prováděny výhradně vysoce kvalifikovanými odborníky z nezávislých akreditovaných testovacích institucí (t.j. uznávaných státem). To vše zajišťuje, že si Vaše dítě může bezpečně hrát.

Přísné kontrolní procesy vyvíjejí tlak na to, aby bylo zajištěno, že produkty Zapf Creation AG splní vlastní požadavky společnosti a všechny zákonné standardy a povinnosti. Kromě přísných podmínek při výrobě pracovníci pověření kontrolou kvality pravidelně kontrolují také vstupní suroviny a ověřují kvalitu dodaných materiálů, balení, uskladnění a přepravy produktů.

Ve zkratce

Předtím, než se produkty Zapf Creation AG začnou prodávat na trhu, jsou všechny produkty testovány akreditovanými testovacími centry, aby se zajistilo, že odpovídají všem zákonným normám. Současně jsou kontrolovány, aby bylo ověřeno, že splňují požadavky zákazníků i firmy samotné.

Zapf Creation AG má relevantní certifikáty a test reporty pro každý svůj produkt. Kupujete-li si produkt firmy Zapf Creation AG, můžete si být jisti, že splňuje všechny požadavky stanovené v Evropských bezpečnostních standardech EN 71 pro hračky i všechna další zákonná nařízení.

Výrobní normy

Společensky odpovědné normy produkce v Číně

Značka Zapf Creation AG značí bezpečné a kvalitní hračky. Považujeme to za svou odpovědnost vůči našim zákazníkům a koncovým spotřebitelům po celém světě. Netřeba dodávat, že tuto odpovědnost přenášíme i do způsobu, jakým jsou naše produkty vyráběny. Naši společenskou odpovědnost naplňujeme v dnešním globalizovaném světě jako "firemní občan".

Partnerství a dlouhodobý závazek – to je naším krédem pro zajištění přiměřených pracovních podmínek při výrobě hraček.

Všechny Zapf Creation AG hrací koncepty spojují vysoké standardy kvality, designu a hrací hodnoty. Abychom toho mohli dosáhnout, spolupracujeme s vybranými asijskými výrobci, se kterými jsme často spojeni důvěrným obchodním vztahem trvajícím již mnoho let. Již v roce 1995 představila společnost Zapf Creation AG svůj vlastní kodex chování, tzv. „Code of Conduct“ (COC), určující sociální normy a opatření pro bezpečnost práce, který je našimi dodavateli dodržován.

Základní principy práce a sociálních norem Zapf Creation AG

V říjnu 2002 vydala Mezinárodní rada hračkářského průmyslu (International Council of Toy Industries - ICTI) ICTI Kodex obchodních praktik (Code of Business Practices - COBP), poskytující jednotné sociální normy a systém nezávislé kontroly, který má být použit v továrnách vyrábějících hračky po celém světě. ICTI byla založena v roce 1974 a je obchodním sdružením, které jako nezisková organizace v současné době zastupuje zájmy 20 národních asociací výrobců hraček. Výrobky z jejích členských států pokrývají celé spektrum hraček a zboží spojeného s hračkami.

Zapf Creation AG byla již v říjnu 2002 jednou z prvních německých společností, které se zavázaly uplatňovat tento kodex chování u svých dodavatelů.

Dodavatelé jsou podrobeni auditu, v němž jsou nezávislou certifikační institucí kontrolovány a ověřovány následující základní principy:

KLÍČOVÁ TÉMATA

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Dětská práce

Nezaměstnávání nezletilých.

Pracovní doba

Pevná pracovní doba, přípustná práce přesčas.

Mzdy

Přiměřená odměna, kompenzace práce přesčas, další výhody poskytované společností.

Diskriminace

Neodmítnutí pracovního poměru z důvodu pohlaví, etnického původu, náboženství nebo příslušnosti k sociální třídě či zájmové skupině.

Pracovní podmínky / bezpečnost práce

Opatření pro příslušné pracovní prostředí a dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví.

Požární ochrana

Nouzové osvětlení a východy, evakuační plány včetně reflexních pokynů na zemi, čtvrtletní požární cvičení.

První pomoc

Prostředky první pomoci v každé výrobní místnosti, vyškolený personál první pomoci, místní nemocnice nedaleko.

Bezpečnost výroby 

Bezpečnostní zařízení pro všechny stroje, bezpečnostní školení na strojích, místo pro výplach očí v místnostech s chemickými látkami, pravidelná údržba elektrických strojů, odsávací jednotky v pracovních prostorech. Bezpečnostní vybavení pro pracovníky: poskytnutí ochranných brýlí, obličejových masek a pracovních rukavic.

Sociální normy

Náležité ubytování pro dělníky, čisté a vhodné pracovní prostory, hygienické kuchyně a jídelny, čisté toalety a umývárny s rozumným standardem.

Ochrana životního prostředí

Dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Zapf Creation AG vyvíjí proces auditu pro své dodavatele

Pro Zapf Creation AG je velmi důležité, aby se jeho dodavatelé drželi ustanovení ICTI Kodexu obchodních praktik. Všichni dodavatelé musí úspěšně dokončit proces auditu a mít příslušné osvědčení. Kromě toho, ICTI Kodex obchodních praktik vyžaduje pravidelný nezávislý kontrolní proces:

  • Audity jsou prováděny nezávislými akreditovanými institucemi
  • Zkušební instituce provádí plánované a neohlášené návštěvy továren
  • Kontrolovány jsou interní dokumenty z výroby a mzdy
  • Se zaměstnanci se provádějí ankety a anonymní rozhovory
  • Další kontroly provádí pracovníci obchodních partnerů

Aby společnost Zapf Creation AG zdůraznila význam sociálních norem, vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby spolupracovala jen s dodavateli, kteří prokazatelně implementují ICTI Kodex chování a kteří vlastní certifikát od schválené externí zkušební instituce. A jdeme ještě o krok dále: Zapf Creation AG iniciuje projekty pro větší osobní odpovědnost a pro silnější hlas továrních dělníků.

Hlavní prioritou Zapf Creation AG je, aby u svých dodavatelů dosáhla bezpečnosti při práci a ochrany před zdravotními riziky. To je důvod, proč se v dubnu 2002 Zapf Creation AG stala první společností v hračkářském průmyslu, která ve spolupráci s příslušnými místními nevládními organizacemi (NGO) a dodavateli odstartovala pilotní projekt s cílem informovat a vzdělávat zaměstnance továren o otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Tyto vzdělávací kurzy, které byly předtím použity pouze dodavateli v oděvním průmyslu, lze právem považovat za vynikající úspěch v hračkářském průmyslu. Pilotní projekt poprvé přivedl k jednomu stolu členy nevládních organizací, výrobce, manažery továren a zaměstnance továren, což umožňuje vzdělávací program prosadit v rámci společného partnerství.

Cílem programu bylo vyvolat pozornost dělníků k možným zdravotním rizikům a zdrojům nebezpečí v průběhu výrobního procesu a cíleně je informovat o ochranných opatřeních. Kromě toho jsou dělníkům v továrnách předávány potřebné dovednosti, aby mohli samostatně najít řešení rizikové situace.  Pilotní program byl úspěšně dokončen na konci roku 2002.


Vše, co miminko potřebuje, v jedné sadě